Euronews – European Space Programme

The importance of the European Space programme

Raw Politics on Euronews, January 22 2019